Công văn số 276-CV/HU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức vv thực hiện quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng; Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Thành Ủy Hà ...